Fiscale aspecten van de kilometerheffing | Groen Groeien

Groen groeien is de vereniging voor Vlaamse tuinaannemers.
Ze verdedigt hun belangen, verenigt haar leden en zorgt voor commerciƫle en praktische voordelen. Word nu lid

Lid worden Ledenaanbod Login

Vragen of meer info nodig? Contacteer ons

Fiscale aspecten van de kilometerheffing

Kilometerheffing en btw

De wettelijke regeling inzake de kilometerheffing is een gewestelijke bevoegdheid. In het Vlaams gewest en in het Brussels hoofdstedelijk gewest is de kilometerheffing een belasting en er is dus geen btw op verschuldigd. In het Waals gewest, daarentegen, is de kilometerheffing een retributie, waarop 21% btw verschuldigd is.

De overheid is in principe niet btw-plichtig voor de handelingen die zij verricht als overheid, zelfs wanneer het gaat over handelingen waarvoor ze een vergoeding ontvangt, in welke vorm dan ook. Voor btw-doeleinden kwalificeren de drie gewesten zich als overheid, waardoor er normaal geen btw verschuldigd is op de kilometerheffing. De reden waarom de btw van de kilometerheffing verschillend behandeld wordt in Wallonië dan in Vlaanderen en Brussel is dat het beheer van de betrokken wegen in Wallonië toevertrouwd werd aan Sofico, een rechtspersoon die niet beschouwd wordt als overheid in de zin van de btw-wetgeving (artikel 6 van het Belgisch btw-wetboek). Sofico is dus wel btw-plichtig voor zijn activiteiten inzake de kilometerheffing.

Btw-aftrek op kilometerheffing in Wallonië

Om de btw betaald op de kilometerheffing in Wallonië te kunnen recupereren, moet die kilometerheffing volgens de algemene btw-principes betaald zijn door een btw-plichtige bij het uitvoeren van een professionele activiteit waarvoor hij recht op aftrek van btw heeft. Om dat recht op aftrek ook effectief te kunnen toepassen, moet je over een conforme factuur beschikken, zo niet kan de btw-administratie bij een mogelijke controle het recht op aftrek verwerpen en bovendien een administratieve boete opleggen wegens het onterecht uitoefenen van het recht op aftrek.

Een factuur inzake de kilometerheffing in Wallonië is conform wanneer ze de volgende vermeldingen bevat:

  • een factuurnummer en een datum van uitreiking,
  • de identificatiegegevens van Sofico (naam, adres, btw-nummer),
  • de identificatiegegevens van de btw-plichtige schuldenaar van de kilometerheffing (naam, adres, btw-nummer),
  • de datum van het belastbaar feit (wanneer de dienstverrichting plaatsgevonden heeft) of de datum van de ontvangst van de betaling (al dan niet een voorschot),
  • een duidelijke omschrijving van de verstrekte diensten, de gebruikelijke benaming, de hoeveelheid en het voorwerp van de diensten,
  • de maatstaf van de heffing (prijs exclusief btw),
  • de btw-tarieven en de totaal verschuldigde btw (uitgedrukt in euro).

Satellic, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de installatie en uitbating van het systeem van de kilometerheffing, stelde op zijn website al een modelfactuur ter beschikking als voorbeeld.

In de praktijk moet je nagaan of de ontvangen facturen alle nodige vermeldingen bevatten, in het bijzonder of je btw-nummer (bijvoorbeeld BTW BE 0123.456.789) correct en volledig vermeld wordt. De facturatie gebeurt elke twee weken. Via de Road User Portal kan je op elk moment de facturatiedocumenten consulteren én downloaden. Via dat portaal kan je ook tegen betaling facturen op papier aanvragen.

De verantwoordelijkheid voor het correct opslaan en archiveren van de elektronische facturen ligt volgens de algemene voorwaarden van Satellic uitsluitend bij de gebruikers van het systeem. In de praktijk zal je hieraan dus de nodige aandacht moeten besteden, zodat je bij mogelijke btw-controles kan aantonen op welke basis het recht op aftrek werd toegepast. Zonder conforme factuur is er immers geen recht op aftrek van btw.

Je kan de elektronische facturen dus elektronisch bewaren of op papier, door ze bijvoorbeeld af te printen en bij te houden. Houd wel rekening met de specifieke btw-regels inzake het bewaren en archiveren van elektronische facturen.

Vennootschapsbelasting

De kilometerheffing is een ‘eigenlijke gewestelijke belasting’, die in de regel niet aftrekbaar is als beroepskosten in de vennootschapsbelasting. Maar de fiscale wetgever maakte een uitzondering voor de kilometerheffing. Ze valt dus wel onder de aftrekbare beroepskosten en is geen verworpen uitgave.

Personenbelasting

Anders dan bij de vennootschapsbelasting, worden de ‘eigenlijke gewestelijke belastingen’ in de personenbelasting niet uitgesloten als aftrekbare beroepskosten. Je kunt dus ook de kilometerheffing aftrekken als beroepskosten.