Uitgebreide meldingsplicht voor transport bodemmaterialen | Groen Groeien

Groen groeien is de vereniging voor Vlaamse tuinaannemers.
Ze verdedigt hun belangen, verenigt haar leden en zorgt voor commerciële en praktische voordelen. Word nu lid

Lid worden Ledenaanbod Login

Vragen of meer info nodig? Contacteer ons

Uitgebreide meldingsplicht voor transport bodemmaterialen

Vanaf 1 april 2019 is de nieuwe meldingsplicht (Vlarebo) van kracht voor het transport van bodemmaterialen. Eén van de belangrijkste wijzigingen aan de grondverzetsregeling is de veralgemeende meldingsplicht voor elk transport van bodemmaterialen waarvoor er geen grondverzettoelating/ bodembeheerrapport moet worden aangevraagd.

Algemeen geldende traceerbaarheidsprocedure

De algemene principes voor het gebruik en de traceerbaarheid van bodemmaterialen staan beschreven in de grondverzetregeling. Voor uitgravingen van meer dan 250 m³ of voor verdachte grond moet er een technisch verslag worden opgemaakt door een bodemsaneringdeskundige. Deze bepaalt de kwaliteit van de grond. Dit technisch verslag of bodemonderzoek wordt opgestuurd naar de erkende bodembeheerorganisatie om het conform te verklaren. In Vlaanderen zijn twee bodembeheerorganisaties erkend, namelijk Grondbank vzw en Grondwijzer vzw. De opdrachtgever geeft door aan de bodembeheerorganisatie hoeveel grond er zal verplaatst worden en naar waar. De bodembeheerorganisatie levert een grondverzettoelating af waarna de werken kunnen starten. De afvoer van de grond gebeurt met vrachtbrieven. Na uitvoering van de werken vraagt de initiatiefnemer een bodembeheerrapport aan bij de bodembeheerorganisatie.

Uitzondering werd misbruikt

Tot 1 april 2019 was er een vrijstelling van deze procedure voor uitgravingen van onverdachte grond met volumes kleiner dan 250 m³. De uitzonderingbepaling werd soms misbruikt door zowel bouwheren als grondwerkers om hun verplichtingen te ontwijken. Deze situatie werkte de valse concurrentie in de hand en maakte het voor de grondwerkers die de regels wel respecteren uiterst moeilijk. De uitzondering bemoeilijkte bovendien de handhaving doordat de vervoerders bij een wegcontrole eenvoudigweg antwoordden dat de grond die ze vervoerden van een kleine uitgraving (kleiner dan 250 m³) afkomstig was. Het was dan ook voor de politiediensten en de bevoegde toezichthoudende ambtenaren quasi onmogelijk om dit ten gronde te verifiëren.

Kleine werven

De meldingsplicht is vanaf 1 april 2019 dus ook van toepassing voor het transport van bodemmaterialen (waaronder uitgegraven bodem) waarvoor de opmaak van een technisch verslag niet verplicht is (kleinere uitgravingen dan 250 m³). Per bestemming moet de aannemer het transport vooraf melden aan een bodembeheerorganisatie. Na afloop van het transport bevestigt hij het geleverde volume. De aannemer dient te beschikken over een verklaring van de bouwheer dat het over een werk gaat met een totaal volume kleiner dan 250 m³ en dat het terrein niet verdacht is voor bodemverontreiniging. 

Vrijstelling voor voertuigcombinaties < 3,5 ton MTM

Niet alle vervoerders zijn onderworpen aan de meldingsplicht. De uitzonderingen beperken zich evenwel tot de transporten (door particulieren, zelfstandigen en kleine ondernemers) die niet over ‘grote’ voertuigcombinaties beschikken. Als grens worden voertuigcombinaties genomen met een maximale toegelaten massa (MTM) van meer dan 3,5 ton. Er kan ook met grondwerkers of aannemers gewerkt worden. Zij kunnen de melding voor het bodemtransport via hun normale werking zelf melden. Dan hoef je als tuinaannemer zelf niets extra meer te doen.

Aansluiting

Er kan aangesloten worden bij één van de twee erkende bodembeheerorganisaties (eBBO): Grondwijzer vzw of Grondbank vzw. Hiervoor rekent de eBBO wel een jaarlijkse kost aan. Indien je als aannemer enkel kleine werken uitvoert - waarvoor de opmaak van een technisch verslag niet vereist is - volstaat een aansluiting als 'aannemer kleine werven.' Hiervoor geldt een jaarlijks aansluitingstarief van 95 tot 100 euro. 

Jan Vancayzeele, consulent AVBS-Groen Groeien
Naar: Boerenbond, Grondbank vzw en Grondwijzer vzw