Privacy policy

Deze website wordt beheerd door Groen Groeien Events, Koekoekstraat 44, 9870 Zulte. Voor alle vragen en opmerkingen in verband met de website en in verband met deze kennisgeving kan je terecht op bovenstaand adres of op het e-mailadres iob@groengroeien.be 

Groen Groeien Events (verder in deze verklaring ook “wij” of “ons”) vindt de bescherming van jouw persoonsgegevens erg belangrijk. Met deze privacyverklaring willen we je informeren over ons beleid aangaande de verwerking van persoonsgegevens die je via onze website of in het kader van onze activiteiten aan ons verstrekt.

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd, bv. naar aanleiding van gewijzigde diensten, feedback die we ontvangen of wijzigingen in de wetgeving. We raden je dan ook aan om deze privacyverklaring regelmatig na te kijken. Belangrijke wijzigingen zullen via onze website worden aangekondigd.

Deze versie van de privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 1 maart 2023.
 

1. Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van jouw persoonsgegevens in het kader van de activiteiten van Groen Groeien Events, waaronder de diensten die we aanbieden via onze website iob.groengroeien.be in het kader van het Internationaal Zwemvijvercongres 2023. 
 

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Groen Groeien Events is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit betekent dat Groen Groeien Events bepaalt voor welke doeleinden en met welke middelen jouw persoonsgegevens worden verwerkt.
 

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij over jou?

Wij verzamelen jouw persoonlijke informatie op drie manieren:

3.1. Door jouw bezorgde informatie

Wanneer je bepaalde diensten of producten wilt ontvangen, wilt deelnemen aan het International Zwemvijvercongres 2023 of diensten aanvraagt waarvoor een registratie is vereist (zoals o.m. de ontvangst van onze nieuwsbrieven, de formulieren om lid te worden of om contact op te nemen) kunnen wij je vragen om bepaalde persoonsgegevens mee te delen.

In dat geval verzamelen wij meestal gegevens zoals jouw aanspreektitel, je voornaam, familienaam, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens, beroep, lidnummer, bedrijfsspecialisaties en interesses, btw-nummer. 

Je garandeert dat de gegevens die je aan Groen Groeien Events meedeelt je toebehoren, of althans dat je toestemming hebt om de gegevens die je ons meedeelt te gebruiken en Groen Groeien Events mee te delen. Groen Groeien Events kan je de toegang tot zijn website of delen daarvan ontzeggen, tijdelijk of definitief, wanneer je gebruik maakt van valse gegevens of van gegevens van derden zonder hun toestemming.

3.2. Automatisch verkregen informatie

Wanneer je op onze website surft, verzamelen we door middel van cookies informatie over de webpagina’s die je bekijkt, de producten en diensten die je interesseren enz. Deze informatie identificeert je niet rechtstreeks, wat betekent dat wij aan de hand van de informatie van cookies niet kunnen zien wie je bent. We kunnen deze informatie wel samenvoegen met informatie die we van je hebben gekregen op het moment dat je ons deze bezorgt.

Hiervoor verwerken we gegevens zoals jouw browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat je gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar je naar onze website bent gekomen, of waarlangs je die verlaat. Meer informatie hierover vind je terug in onze Cookieverklaring.

3.3. Voor welke doeleinden en op welke basis verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Groen Groeien Events verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • in het kader van het ledenbeheer en om je de voordelen van het lidmaatschap van Groen Groeien toe te kennen (zoals bv. de toegang tot onze ledenactiviteiten, kortingen, deelname aan onze activiteiten, etc.);
 • om je vragen te beantwoorden en om informatie uit te wisselen;
 • om je op de hoogte te houden van onze activiteiten (zoals bv. via nieuwsbrieven, uitnodigingen, etc.);
 • om je de producten of diensten te leveren die je hebt gevraagd of waarvoor je je hebt geregistreerd;
 • om je deelname het Internationaal Zwemvijvercongres 2023 te registreren;
 • om je te informeren over het aanbod van Groen Groeien;
 • om deelnemersinformatie uit te wisselen met onze partners, zoals IOB, het partnerhotel;
 • om deelnemers aan activiteiten te informeren over onze activiteiten; 
 • in het kader van archivering in het algemeen belang op basis van de Archiefwet van 1955;
 • voor het technisch en functioneel management van onze website en om deze te verbeteren en te beveiligen tegen o.a. cyberaanvallen;

Afhankelijk van de dienst die we via onze websites aan je verlenen of de activiteit die we organiseren, is de verwerking van je persoonsgegevens gebaseerd op:

 • je toestemming gegeven door het invullen van het contactformulier, door de inschrijving op een nieuwsbrief of door de deelname aan het Internationaal Zwemvijvercongres 2023. In deze gevallen heb je altijd het recht om jouw toestemming in te trekken (zie hierover meer onder punt 9 “Wat zijn je rechten en hoe kan je ze uitoefenen?”).
 • je verzoek om stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst, bv. wanneer je informatie wenst te ontvangen i.v.m. het lidmaatschap van Groen Groeien en/of IOB.
 • de uitvoering van de overeenkomst, bv. in het kader van je lidmaatschap of wanneer je deelneemt aan het Internationaal Zwemvijvercongres 2023.
 • wettelijke verplichtingen die desgevallend op Groen Groeien Events rusten.
 • de gerechtvaardigde belangen van Groen Groeien Events, waaronder het beheren van onze website, het informeren van onze leden en deelnemers over onze activiteiten, het uitwisselen van informatie met onze partners, nl. Groen Groeien, IOB en het partnerhotel.

Hoewel de website van Groen Groeien Events over het algemeen niet gericht zijn op minderjarigen, streven wij ernaar alleen persoonsgegevens te verwerken van minderjarigen die de leeftijd van 13 jaar nog niet hebben bereikt indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.
 

4. Met wie delen wij je gegevens?

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden die onder punt 4 van deze privacyverklaring worden beschreven. Met deze partijen maken wij de nodige afspraken om de beveiliging en vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens te waarborgen. Hun toegang is beperkt tot de mate waarin die nodig is voor de uitoefening van hun functie of opdracht.

In de volgende gevallen delen wij (bepaalde van je) persoonsgegevens aan derde partijen mee:

 • de medeorganisatoren van het Internationaal Zwemvijvercongres 2023, nl. Groen Groeien en IOB en entiteiten die nauw verbonden zijn aan Groen Groeien Events
 • bepaalde verwerkers die in opdracht van ons handelen, zoals bv. druk-, verzendings-, marketing- en communicatiebedrijven.
 • IT-dienstverleners die technische ondersteuning bieden.
 • advocaten, adviseurs of verzekeraars: in bepaalde gevallen kunnen wij je persoonsgegevens doorgeven aan advocaten, externe adviseurs of verzekeraars als dat noodzakelijk zou blijken om onze belangen in rechte te verdedigen, om advies te verlenen of ingeval van diefstallen of ongelukken tijdens één van onze activiteiten.
 • overheden: afhankelijk van de situatie, is het mogelijk dat wij je persoonsgegevens zullen doorgeven aan politionele, justitiële of andere toezichthouders indien wij menen dat een wet, reglement, of een ander wettig verzoek of bevel ons daartoe verplicht.
   

5. Verwerkt Groen Groeien Events jouw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER)?

Groen Groeien Events verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EER. Het is evenwel mogelijk dat dienstverleners die voor Groen Groeien Events diensten uitvoeren jouw persoonsgegevens buiten de EER verwerken. Wanneer dat gebeurt zorgen wij ervoor dat er een voldoende beschermingsniveau wordt voorzien, bv. door het sluiten van de standaardbepalingen van de Europese Commissie - artikel 46 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)), of dat er andere garanties voor de bescherming van uw persoonsgegevens zijn.

Als je hierover vragen hebt of meer informatie wenst te bekomen kan je een gedagtekend en ondertekend verzoek sturen naar Groen Groeien Events, Koekoekstraat 44, 9870 Zulte.
 

6. Hoe beveiligen wij je persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die Groen Groeien Events verzamelt worden opgeslagen in een computerbestand dat in een beveiligde omgeving wordt bewaard. Bovendien hebben alleen bepaalde personen in dienst van Groen Groeien Events toegang tot jouw persoonsgegevens.

Verder zien wij erop toe dat dienstverleners die namens ons persoonsgegevens verwerken zelf ook steeds de nodige beveiligingsmaatregelen nemen.
 

7. Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

Groen Groeien Events bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt en houdt bij het bepalen van de bewaarduur rekening met de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen. Gegevens van de deelnemers aan het Internationaal Zwemvijvercongres 2023 bewaren we minstens tot na de conferentie op 27 en 28 september 2023 en gedurende 5 jaar daarna.

Daarnaast kan Groen Groeien Events gegevens ook bewaren in het kader van archivering in het algemeen belang op basis van de Archiefwet van 1955.
 

8. Wat met links naar andere websites en sociale media?

De website van Groen Groeien Events kan referenties (bv. via hyperlinks) naar andere websites bevatten, die door andere bedrijven of door sociale media worden aangeboden. Groen Groeien Events is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via die websites. Evenmin is deze privacyverklaring op die websites van toepassing.

Als je inhoud van op onze website via sociale media deelt, zullen je persoonsgegevens voor de gebruikers van die sociale media zichtbaar zijn. Groen Groeien Events is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via die sociale media. Evenmin is deze privacyverklaring op die sociale media van toepassing.
 

9. Wat zijn je rechten en hoe kan je ze uitoefenen?

Je hebt een aantal rechten ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens. Sommige van die rechten hebben een heel specifiek toepassingsgebied of zijn aan bijzondere voorwaarden of uitzonderingen onderworpen.

Je hebt vooreerst het recht om kosteloos toegang te vragen tot de persoonsgegevens die door Groen Groeien Events worden verwerkt, om ze te laten verbeteren of om je te verzetten tegen de verwerking ervan in het algemeen en tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden in het bijzonder.

Verder hebt je het recht op gegevenswissing of beperking van de verwerking, evenals het recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht om niet te worden onderworpen aan profilering.

Indien de verwerking van jouw gegevens op toestemming is gebaseerd, heb je eveneens te allen tijde het recht om jouw toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking van je toestemming.

Je kan Groen Groeien Events laten weten als je niet langer wenst op de hoogte gehouden te worden van het eigen producten- en dienstenaanbod. 

Verzoeken tot uitoefening van je rechten kan je kosteloos via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag met bewijs van je identiteit per post (Groen Groeien Events, Koekoekstraat 44, 9870 Zulte.) of per e-mail (iob@groengroeien.be) aan Groen Groeien Events te richten. 

Overeenkomstig artikel 77 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb je eveneens het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende overheid, in België is dat de Gegevensbeschermingsautoriteit. Je kan deze contacteren via contact@apd-gba.be.
 

10. Hoe kan je ons contacteren?

Als je verdere vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens kan je steeds contact opnemen:

 • via het contactformulier op onze website;
 • via e-mail naar iob@groengroeien.be;
 • per post naar Groen Groeien Events, Koekoekstraat 44, 9870 Zulte.

Cookie policy

Waarom gebruikt Groen Groeien Events cookies?

Groen Groeien Events gebruikt cookies in de eerste plaats om jouw gebruikservaring te verbeteren en onze website beter te laten functioneren. Daarnaast gebruiken we cookies om de inhoud van onze website interessanter te maken voor jou. Dat doet Groen Groeien Events door de inhoud van de site aan te passen aan jouw persoonlijke smaak en behoeften.

We gebruiken cookies ook om jouw surfgedrag in kaart te brengen. Hoe ben je op onze website terechtgekomen? Hoelang heb je actief op de website gesurft? Dankzij statistische resultaten kunnen wij onze website waar nodig verbeteren, en inspelen op de voorkeuren en noden van jou en al onze andere gebruikers.
 

Hoe lang worden de cookies in mijn browser bewaard?

 • Tijdelijke cookies of sessiecookies worden tijdelijk opgeslagen in je browser. Dat betekent dat dit type cookies verwijderd wordt zodra je jouw browser hebt gesloten.  
 • Permanente cookies blijven op je computer of mobiel apparaat staan, ook al hebt je jouw browser gesloten. Dankzij permanente cookies kunnen we je herkennen wanneer je onze website later opnieuw bezoekt. Permanente cookies blijven op je apparaat staan tot een vooraf automatisch bepaalde einddatum bereikt is, tot er een nieuwe cookie geïnstalleerd wordt, of tot je ze verwijdert via de instellingen van je browser of mobiel apparaat.
   

Welke cookies gebruikt Groen Groeien Events? 

Op onze website worden cookies ingedeeld volgens hun gebruik (functionele cookies, performance cookies of advertising cookies). Algemeen onderscheiden we twee types cookies:

 • De first-party cookies: dit zijn cookies die geplaatst en gebruikt worden door Groen Groeien Events en die de kwaliteit van onze diensten optimaliseren op basis van jouw surfgedrag op onze websites.  
 • De third-party cookies: deze cookies worden gemaakt en geplaatst door derde partijen. Deze cookies bieden je een aangenamere gebruikerservaring en passen die aan in functie van jouw surfgedrag op onze websites.
   

Functionele cookies

Om een website zonder problemen te laten werken, zijn functionele cookies nodig. Dankzij deze cookies kunnen wij ook de werking van onze website verbeteren.

Functionele cookies
Functionele cookies

Statistische cookies

Deze cookies gebruiken we om het gebruik van de website te meten. Ze geven ons meer info over de prestaties en laadtijden van de website en specifieke webpagina's. Deze data maken het mogelijk om de gebruikerservaring te verbeteren.

Statistische cookies
Statistische cookies

Hoe kan ik cookies in- of uitschakelen?

Hou er rekening mee dat je door het verwijderen van onze cookies of het uitschakelen van toekomstige cookies mogelijk geen toegang krijgt tot bepaalde webpagina’s of functionaliteiten van onze site.
 

Cookie-instellingen wijzigen op de website

Indien je jouw cookie-instellingen wenst te wijzigen, dan kun je dit doen via deze link.
 

Webrowser-instellingen wijzigen

Je kunt de instellingen van je webbrowser wijzigen om cookies in of uit te schakelen. Je kunt de volgende links bezoeken voor meer informatie over het aanpassen van de cookie-instellingen voor de meest populaire browsers.Hoe contact met ons opnemen?

Als je vragen heeft over hoe wij cookies gebruiken, kan je contact opnemen met Groen Groeien Events met behulp van de onderstaande informatie:
E-mail: iob@groengroeien.be
Adres: Groen Groeien Events, Koekoekstraat 44, 9870 Zulte
 

Wijzigingen in ons beleid

Dit cookiebeleid vervangt alle voorgaande versies en is geldig vanaf 1 maart 2023. We behouden ons het recht voor om het beleid op elk moment te wijzigen en/of bij te werken.